021-12345678

شماره حساب ها

 

بانک ملی به نام حسن قاسمی

 

 

شماره کارت:  4830-6004-9972-6037

شماره شبا:   IR660170000000338629890005